Špeciálne registre a portály pre štátnu správu

Vyvíjame špeciálne internetové riešenia pre štátnu správu na platforme Oracle. Maximálne konfigurovateľné a otvorené riešenia sú plne prispôsobené potrebám zákazníka a danej legislatíve.

Užívateľsky prívetivé riešenia pre štátnu správu

Základom pre správne rozhodovanie sú správne informácie. Tie musia byť presné, aktuálne, verifikované. Tieto informácie je nutné uchovávať, spravovať a zdieľať. Musia byť ľahko aktualizovateľné a jednoducho prístupné aj širokej verejnosti. Práve z týchto nárokov a špecifík vychádzajú riešenia pre štátnu správu od spoločnosti CCV Informačné systémy.

Legislatíva ukladá príslušným orgánom štátnej správy povinnosť evidovať a spravovať príslušné registre. Súčasťou registrov sú nielen dáta, ale aj celý rad procesov. Znalosť týchto procesov a rizík s nimi spojených umožňuje CCV optimalizovať postup tvorby a implementácie registrov.

Elektronická komunikácia verejnosti s úradom

Hlavným prínosom riešenia je efektívnejšia komunikácia občana či podnikateľa so štátnou správou. Webový informačný portál, ku ktorému pristupuje verejnosť, slúži na validáciu a prenos informácií na správne miesta do registrov s využitím elektronických podaní.

Integrácia rezortných registrov

Registre sú informačné systémy pre štátnu správu, ktoré sú pripravené na mieru procesom. Spravidla sa jedná o správu dát v centrálnom registri a spracovanie správneho riadenia, ktoré tento register modifikuje. Medzi ich základné vlastnosti patrí:

 • Možnosť vzdialeného prístupu k registrom prostredníctvom webového rozhrania
 • Začlenenie registrov do komplexného integrovaného systému štátnej správy
 • Výmena informácií s okolím s pomocou webovej služby, XML komunikácia
 • Bezpečnosť a ochrana dát
 • Podpora správneho riadenia
 • Podpora štatistických výstupov, analýza dát a generátor zostáv
 • Elektronická komunikácia občana s registrami, elektronický podpis a ďalšie bezpečnostné prvky

Informačné portály pre elektronické podania

Webový informačný portál ideálne spĺňa požiadavku publikovania informácií verejnosti, zdieľania a interného odovzdávania informácií. Charakteristika portálového riešenia CCV pre štátnu správu má tieto vlastnosti:

 • Verejná časť portálu (webové stránky organizácie) a interná časť portálu (intranet)
 • Riadenie prístupov k informáciám podľa vopred nastavených rolí
 • Podpora zdieľania informácií v rôznych formátoch, procesná súčinnosť (workflow)
 • Redakčný a publikačný systém
 • Prispôsobenie vzhľadu portálu samotnými užívateľmi (personalizácia)
 • Jednotná správa identít užívateľov v rámci celej organizácie (LDAP, SSO)
 • Definovanie a publikovanie portletov samotnými užívateľmi (podľa nastavených práv)
 • Previazanie s ostatnými systémami, publikovanie informácií z týchto systémov
 • Podpora informačných výstupov v požadovaných formátoch (HTML, XML, XLS, PDF, SMS a pod.)